Obchodní podmínky

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednání živého uměleckého výkonu na internetových stránkách www.klaunik.cz, jejichž provozovatelem je: Mgr. Lenka Karbanová | Feřtekova 538/25, 180 00 Praha 8 | IČ: 741 629 77 | Tel: +420 605 219 555 | Email: klaunici@seznam.cz, dále uváděn jen jako „dodavatel“.

 2. Objednávka se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření Smlouvy o vytvoření a užití uměleckého díla - dále uváděno jen jako „smlouva“, uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění, za smlouvu se považuje i e-mailová komunikace s dohodou.

 3. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti dodavatele a osoby, která si objednává vystoupení, dále uváděné jen jako „objednavatel“. Objednavatel zasláním objednávky nebo e-mailu současně stvrzuje, že tyto obchodní podmínky bez výhrad akceptuje.

 4. Veškeré vztahy se řídí obchodními podmínkami - vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednavatel objednává u dodavatele vystoupení popsané v objednávce (komunikace e-mailem), které obě strany předem důkladně projednaly a na základě předchozí komunikace obě strany schválily. Proces objednávky je ukončen odesláním souhlasu ze strany objednavatele. Odesláním objednávky objednavatel prohlašuje, že u dodavatele závazně objednává předem projednané a oběma stranami schválené vystoupení, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bez výhrad souhlasí a považuje je pro sebe za závazné. Dále objednavatel prohlašuje, že veškeré vyplněné údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, že tyto údaje před odesláním objednávky pečlivě zkontroloval a ručí za jejich pravost. Dále objednatel prohlašuje, že veškeré platby za reprodukovanou hudbu na akci si hradí sám.

 2. Smlouva je mezi objednavatelem a dodavatelem uzavřena v okamžiku, kdy objednavatel obdrží od dodavatele email s potvrzením akce.

 3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Objednavatel prohlašuje, že odesláním objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se dodavatel zavazuje uskutečnit vystoupení uvedené v objednávce, a objednavatel se zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli dohodnutou cenu.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Smlouvou se objednavatel zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli dohodnutou cenu uvedenou v objednávce, přičemž si dodavatel vyhrazuje právo určit jeden ze tří způsobů úhrady uvedených v následujících bodech III.2. až III.4. tohoto článku. Při vyplňování objednávky objednavatel uvede příslušný způsob úhrady.

 2. "Převodem - před akcí" - celková cena bude uhrazena před vystoupením na bankovní účet dodatavele na základě proforma faktury. Pokud částka uvedená na proforma faktuře nebude připsána na bankovní účet dodatavele nejpozději v den splatnosti příslušné proforma faktury, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy viz. níže uvedený bod V.3.

 3. "Hotově" - celková cena bude uhrazena na místě konání v hotovosti, oproti daňovému dokladu (faktuře), v den konání akce, před jejím zahájením.

 4. "Převodem - po akci" - celková cena bude uhrazena po vystoupení na bankovní účet dodavatele na základě daňového dokladu (faktury), se splatností 14 dnů. V případě prodlení se zaplacením ceny uvedené v objednávce se objednavatel zavazuje zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.

IV. ODPOVĚDNOST

 1. Dodavatel v žádném případě nezodpovídá za chování a následky chování účastníků akce, na které bude uskutečněno objednávané vystoupení.

 2. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu vystoupení. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od smlouvy je možné dohodou obou smluvních stran, nebo způsobem popsaným v následujících bodech V.2. až V.5. tohoto článku.

 2. Obě strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodu nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vůli smluvních stran (jako je např. vážná nemoc umělce bránící vykonat vystoupení podle této smlouvy, úmrtí umělce nebo člena rodiny, autohavárie, přírodní katastrofa). Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné a doložené, je nutno oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením. 

 3. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek uvedených výše v bodě III.2. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty.

 4. Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy 14 a více dnů před konáním objednávaného vystoupení. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením druhé straně. V takovém případě se strana, která odstupuje od smlouvy zavazuje zaplatit druhé straně veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady + 50% z ceny uvedené v objednávce, jako náhradu za způsobené ztráty a ušlý zisk.

VI. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi dodavatelem a objednavatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných dodavatelem.

 2. Reklamací pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných dodavatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

 3. Postup vyřizování reklamací:

  • Objednavatel může reklamaci uplatnit písemně nebo elektronickou poštou u dodavatele na adrese uvedené výše v bodě I.1

  • Z reklamace musí být zřejmé zejména:

   • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu)

   • předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá

   • komu je reklamace určena

   • datum podání reklamace

   • podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí

  • V případě podání reklamace elektronickou poštou, nebo písemně oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiložena plná moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

  • Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě VI.3.b tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

  • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednavatelem.

  • Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

   • při poštovních zásilkách - den doručení reklamace na adresu dodavatele uvedené výše v bodě I.1

   • při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty dodavatele uvedené výše v bodě I.1

 4. Ostatní právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

 5. Dodavatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat a to i bez předchozího upozornění.

 6. Aktuální znění Reklamačního řádu bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.klaunik.cz.

 7. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 14.3.2014 a plně nahrazuje předchozí Reklamační řád.